အချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုအနှစ်ချုပ်

ဤအနှစ်ချုပ်သည် သုံးစွဲသူအချက်အလက်များထိန်းသိမ်းရန် မူလပုံစံကဏ္ဍများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုပြသပါသည်။ အချို့သောနေရာများတွင်ဤနေရာထက် ပို၍တိကျသောကဏ္ဍများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။

ဆိုက်

ကဏ္ဍ

IVEProject Privacy Policy
When you use the IVEProject, you’re trusting us with your information. We understand this is a big responsibility and work hard to protect your information and put you in control.

This Privacy Policy is meant to help you understand what information we have, why we have it, and how you can manage, export, and delete your information.

The IVEProject helps tens of thousands of people to enjoy studying languages and interact with the world in new ways. We do this through:

Forum interaction, student posts to databases and surveys and teacher to student interactions

You can use the IVEProject in a variety of ways but you need to be aware of your privacy. For example, you can create and manage content on the forums and databases with photos and other information you input. This information can be seen by all the teachers in the project and the students in your groups (in the group discussions) and all other students in the other activities.

To help explain things as clearly as possible, we’ve added examples, and definitions for key terms. And if you have any questions about this Privacy Policy, you can contact us at iveprojectorg@gmail.com

We want you to understand the types of information we collect as you use the IVEProject

We collect basic cookies when you log in to help you login more easily the next time. Other than those, we don’t store any cookies. With the information you provide in the forums and in other activities, your teacher can assess and give feedback to you based on your use of the language. We do not use that information in any other way. Remember though, other students and teachers can see that information so please be careful what you post.

When you’re not signed in, your browser stores information it collects with unique identifiers tied to the browser, applications or devices you’re using. This helps us do things like maintain your language and timezone preferences across browsing sessions.

When you’re signed in, we only collect information that you post. That may mean information from any accounts you link with us such as your Google or Microsoft accounts and the drives they have, which we treat as personal information.

How we access, use, store, or share Google and / or Microsoft user data.

If you choose to link your Google and / or Microsoft account to the IVEProject, you can access anything in your Google drive / One drive directly from the IVEProject and post that material easily to the forums. We only access it via the control you give us. What you post is what we use and nothing more. We store it for the 4 years that is required by many universities but you are able to delete the material from your drive at any time. We do not share the material outside of the IVEProject without your permission ever.

Things you create or provide to us

When you create (or your teacher creates on your behalf) an IVEProject account, you provide us with personal information that includes your name, email address and a password.

We also store the content you create, upload, or receive from others when using our project. This includes things like forum posts you write and receive, photos and videos you save, docs and spreadsheets you create, and comments you make on forums or databases.

Information we collect as you use our services

Your apps, browsers & devices

We collect information about the apps, browsers, and devices you use to access the IVEProject, which helps us improve features for those that use those.

The information we collect includes browser type, device type, operating system, including IP addresses, system activity, and the date and time of your actions.

Your activity

We collect information about your activity in the IVEProject, which we use to do things like troubleshoot problems students have and for research on how to improve the user interface, how to improve your experience on the site, and research into language and intercultural competency aquisition. The activity information we collect may include:

Content you see

Views and interactions

People with whom you communicate or share content

The language you use and how you use it

You can visit your “complete report” in your profile to see the activity that’s in your account.

Develop new services

We use the information we collect in existing courses to help us improve the next ones. For example, understanding how people accessed their groups in the 2015~2018 iterations, helped us design and launch the new style of IVEProject where each student is in a unique group rather than a class group.

We use data for analytics and measurement to understand how the IVEProject is used. For example, we analyze data about your visits to our sites to do things like optimize server performance and reduce future costs when there is not a great load on the server.

Communicate with you

We use information we collect, like your email address, to interact with you directly. For example, we may send you a notification, if you allow it, which lets you know someone has replied to you.

Protect the IVEProject and our users

We use information to help improve the safety and reliability of our services. This includes detecting, preventing, and responding to abuse, security risks, and technical issues that could harm the IVEProject or its users.

We use different technologies to process your information for these purposes. We use automated systems that analyze your content to provide you with things like customized search results. We analyze your content to help us detect abuse and illegal content.

We always ask for your consent before using your information for research.

Your privacy controls

You have choices regarding the information we collect and how it's used

This section describes key controls for managing your privacy across our services.

Managing, reviewing, and updating your information

After you post to forums, you have 15 minutes to edit the post. After that, you cannot edit the post. This is so other students can interact with it in the knowledge that it won’t change.

Manage your contact information, such as your name, email and institution is done in your profile.

Exporting, removing & deleting your information

After you attain your teacher’s permission you can ask that your account be deleted. As your work is part of assessment and the assessment of other students participating, your account will be deleted but the forum posts you created will remain, though in an anonymized state. All courses are deleted completely after four years. This is the length of time some universities require assessed tasks to be stored.

There are other ways to control the information IVEProject collects whether or not you’re signed in to an IVEProject account, including:

Browser settings: For example, you can configure your browser to indicate when Google has set a cookie in your browser. You can also configure your browser to block all cookies from a specific domain or all domains. But remember that our services rely on cookies to function properly, for things like remembering your language preferences.

Device-level settings: Your device may have controls that determine what information we collect. For example, you can modify location settings on your Android device.

Sharing your information

When you share your information

Many of the activities on the IVEProject let you share information with other people, and you have control over how you share. For example, you can share videos on the forums. Remember, when you share information publicly, your content may become accessible if others share it outside the platform. Our consent form requests people not do so but we cannot control this.

When you’re signed in and interact with some IVEProject activities, like leaving comments on a forum or database entry, your name and photo may appear next to your activity.

When IVE shares your information

We do not share your personal information with anyone.

We work hard to protect you and the IVE from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction of information we hold, including:

We use encryption to keep your data private while in transit

We review our information collection, storage, and processing practices, including physical security measures, to prevent unauthorized access to our systems

We restrict access to personal information to teachers only. Anyone with this access is subject to strict confidentiality obligations and may be disciplined or terminated if they fail to meet these obligations.

Key terms

Browser web storage

Browser web storage enables websites to store data in a browser on a device. When used in "local storage" mode, it enables data to be stored across sessions. This makes data retrievable even after a browser has been closed and reopened. One technology that facilitates web storage is HTML 5.

Cookies

A cookie is a small file containing a string of characters that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some website features or services may not function properly without cookies. Learn more about how Google uses cookies and how Google uses data, including cookies, when you use our partners' sites or apps.

Device

A device is a computer that can be used to access Google services. For example, desktop computers, tablets, smart speakers, and smartphones are all considered devices.

IVE Account

You may access IVE by signing up via your teacher and providing us with some personal information (typically your name, email address, and a password). This account information is used to authenticate you when you access IVE and protect your account from unauthorized access by others. You can edit your account at any time through your profile.

IP address

Every device connected to the Internet is assigned a number known as an Internet protocol (IP) address. These numbers are usually assigned in geographic blocks. An IP address can often be used to identify the location from which a device is connecting to the Internet.

Non-personally identifiable information

This is information that is recorded about users so that it no longer reflects or references an individually-identifiable user.

Personal information

This is information that you provide to us which personally identifies you, such as your name, email address

Server logs

Like most websites, our servers automatically record the page requests made when you visit our sites. These “server logs” typically include your web request, Internet Protocol address, browser type, browser language, the date and time of your request, and one or more cookies that may uniquely identify your browser.

detect abuse

When we detect forms of abuse in our forums in violation of our policies, we may disable your account or take other appropriate action. In certain circumstances, we may also report the violation to appropriate authorities.

(This privacy policy uses the Google privacy policy as its framework but is far stricter in its implementation and scope)


ရည်ရွယ်ချက်

Reasons
University policies note that, for assessment purposes and record keeping, content affecting students' grades need to be kept for four years after the tasks have been completed.
ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
4 years
Lawful bases
Legitimate interests (GDPR Art. 6.1(f)) Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child
Sensitive personal data processing reasons
Legitimate activities regarding the members/close contacts of a foundation, association or other not-for-profit body (GDPR Art. 9.2(d)) Processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, association or any other not-for-profit body with a political, philosophical, religious or trade-union aim and on condition that the processing relates solely to the members or to former members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the personal data are not disclosed outside that body without the consent of the data subjects

သုံးစွဲသူများ

ကဏ္ဍ

IVEProject Privacy Policy
When you use the IVEProject, you’re trusting us with your information. We understand this is a big responsibility and work hard to protect your information and put you in control.

This Privacy Policy is meant to help you understand what information we have, why we have it, and how you can manage, export, and delete your information.

The IVEProject helps tens of thousands of people to enjoy studying languages and interact with the world in new ways. We do this through:

Forum interaction, student posts to databases and surveys and teacher to student interactions

You can use the IVEProject in a variety of ways but you need to be aware of your privacy. For example, you can create and manage content on the forums and databases with photos and other information you input. This information can be seen by all the teachers in the project and the students in your groups (in the group discussions) and all other students in the other activities.

To help explain things as clearly as possible, we’ve added examples, and definitions for key terms. And if you have any questions about this Privacy Policy, you can contact us at iveprojectorg@gmail.com

We want you to understand the types of information we collect as you use the IVEProject

We collect basic cookies when you log in to help you login more easily the next time. Other than those, we don’t store any cookies. With the information you provide in the forums and in other activities, your teacher can assess and give feedback to you based on your use of the language. We do not use that information in any other way. Remember though, other students and teachers can see that information so please be careful what you post.

When you’re not signed in, your browser stores information it collects with unique identifiers tied to the browser, applications or devices you’re using. This helps us do things like maintain your language and timezone preferences across browsing sessions.

When you’re signed in, we only collect information that you post. That may mean information from any accounts you link with us such as your Google or Microsoft accounts and the drives they have, which we treat as personal information.

How we access, use, store, or share Google and / or Microsoft user data.

If you choose to link your Google and / or Microsoft account to the IVEProject, you can access anything in your Google drive / One drive directly from the IVEProject and post that material easily to the forums. We only access it via the control you give us. What you post is what we use and nothing more. We store it for the 4 years that is required by many universities but you are able to delete the material from your drive at any time. We do not share the material outside of the IVEProject without your permission ever.

Things you create or provide to us

When you create (or your teacher creates on your behalf) an IVEProject account, you provide us with personal information that includes your name, email address and a password.

We also store the content you create, upload, or receive from others when using our project. This includes things like forum posts you write and receive, photos and videos you save, docs and spreadsheets you create, and comments you make on forums or databases.

Information we collect as you use our services

Your apps, browsers & devices

We collect information about the apps, browsers, and devices you use to access the IVEProject, which helps us improve features for those that use those.

The information we collect includes browser type, device type, operating system, including IP addresses, system activity, and the date and time of your actions.

Your activity

We collect information about your activity in the IVEProject, which we use to do things like troubleshoot problems students have and for research on how to improve the user interface, how to improve your experience on the site, and research into language and intercultural competency aquisition. The activity information we collect may include:

Content you see

Views and interactions

People with whom you communicate or share content

The language you use and how you use it

You can visit your “complete report” in your profile to see the activity that’s in your account.

Develop new services

We use the information we collect in existing courses to help us improve the next ones. For example, understanding how people accessed their groups in the 2015~2018 iterations, helped us design and launch the new style of IVEProject where each student is in a unique group rather than a class group.

We use data for analytics and measurement to understand how the IVEProject is used. For example, we analyze data about your visits to our sites to do things like optimize server performance and reduce future costs when there is not a great load on the server.

Communicate with you

We use information we collect, like your email address, to interact with you directly. For example, we may send you a notification, if you allow it, which lets you know someone has replied to you.

Protect the IVEProject and our users

We use information to help improve the safety and reliability of our services. This includes detecting, preventing, and responding to abuse, security risks, and technical issues that could harm the IVEProject or its users.

We use different technologies to process your information for these purposes. We use automated systems that analyze your content to provide you with things like customized search results. We analyze your content to help us detect abuse and illegal content.

We always ask for your consent before using your information for research.

Your privacy controls

You have choices regarding the information we collect and how it's used

This section describes key controls for managing your privacy across our services.

Managing, reviewing, and updating your information

After you post to forums, you have 15 minutes to edit the post. After that, you cannot edit the post. This is so other students can interact with it in the knowledge that it won’t change.

Manage your contact information, such as your name, email and institution is done in your profile.

Exporting, removing & deleting your information

After you attain your teacher’s permission you can ask that your account be deleted. As your work is part of assessment and the assessment of other students participating, your account will be deleted but the forum posts you created will remain, though in an anonymized state. All courses are deleted completely after four years. This is the length of time some universities require assessed tasks to be stored.

There are other ways to control the information IVEProject collects whether or not you’re signed in to an IVEProject account, including:

Browser settings: For example, you can configure your browser to indicate when Google has set a cookie in your browser. You can also configure your browser to block all cookies from a specific domain or all domains. But remember that our services rely on cookies to function properly, for things like remembering your language preferences.

Device-level settings: Your device may have controls that determine what information we collect. For example, you can modify location settings on your Android device.

Sharing your information

When you share your information

Many of the activities on the IVEProject let you share information with other people, and you have control over how you share. For example, you can share videos on the forums. Remember, when you share information publicly, your content may become accessible if others share it outside the platform. Our consent form requests people not do so but we cannot control this.

When you’re signed in and interact with some IVEProject activities, like leaving comments on a forum or database entry, your name and photo may appear next to your activity.

When IVE shares your information

We do not share your personal information with anyone.

We work hard to protect you and the IVE from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction of information we hold, including:

We use encryption to keep your data private while in transit

We review our information collection, storage, and processing practices, including physical security measures, to prevent unauthorized access to our systems

We restrict access to personal information to teachers only. Anyone with this access is subject to strict confidentiality obligations and may be disciplined or terminated if they fail to meet these obligations.

Key terms

Browser web storage

Browser web storage enables websites to store data in a browser on a device. When used in "local storage" mode, it enables data to be stored across sessions. This makes data retrievable even after a browser has been closed and reopened. One technology that facilitates web storage is HTML 5.

Cookies

A cookie is a small file containing a string of characters that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some website features or services may not function properly without cookies. Learn more about how Google uses cookies and how Google uses data, including cookies, when you use our partners' sites or apps.

Device

A device is a computer that can be used to access Google services. For example, desktop computers, tablets, smart speakers, and smartphones are all considered devices.

IVE Account

You may access IVE by signing up via your teacher and providing us with some personal information (typically your name, email address, and a password). This account information is used to authenticate you when you access IVE and protect your account from unauthorized access by others. You can edit your account at any time through your profile.

IP address

Every device connected to the Internet is assigned a number known as an Internet protocol (IP) address. These numbers are usually assigned in geographic blocks. An IP address can often be used to identify the location from which a device is connecting to the Internet.

Non-personally identifiable information

This is information that is recorded about users so that it no longer reflects or references an individually-identifiable user.

Personal information

This is information that you provide to us which personally identifies you, such as your name, email address

Server logs

Like most websites, our servers automatically record the page requests made when you visit our sites. These “server logs” typically include your web request, Internet Protocol address, browser type, browser language, the date and time of your request, and one or more cookies that may uniquely identify your browser.

detect abuse

When we detect forms of abuse in our forums in violation of our policies, we may disable your account or take other appropriate action. In certain circumstances, we may also report the violation to appropriate authorities.

(This privacy policy uses the Google privacy policy as its framework but is far stricter in its implementation and scope)


ရည်ရွယ်ချက်

Reasons
University policies note that, for assessment purposes and record keeping, content affecting students' grades need to be kept for four years after the tasks have been completed.
ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
4 years
Lawful bases
Legitimate interests (GDPR Art. 6.1(f)) Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child
Sensitive personal data processing reasons
Legitimate activities regarding the members/close contacts of a foundation, association or other not-for-profit body (GDPR Art. 9.2(d)) Processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, association or any other not-for-profit body with a political, philosophical, religious or trade-union aim and on condition that the processing relates solely to the members or to former members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the personal data are not disclosed outside that body without the consent of the data subjects

သင်တန်း/သင်ရိုးကဏ္ဍများ

ကဏ္ဍ

IVEProject Privacy Policy
When you use the IVEProject, you’re trusting us with your information. We understand this is a big responsibility and work hard to protect your information and put you in control.

This Privacy Policy is meant to help you understand what information we have, why we have it, and how you can manage, export, and delete your information.

The IVEProject helps tens of thousands of people to enjoy studying languages and interact with the world in new ways. We do this through:

Forum interaction, student posts to databases and surveys and teacher to student interactions

You can use the IVEProject in a variety of ways but you need to be aware of your privacy. For example, you can create and manage content on the forums and databases with photos and other information you input. This information can be seen by all the teachers in the project and the students in your groups (in the group discussions) and all other students in the other activities.

To help explain things as clearly as possible, we’ve added examples, and definitions for key terms. And if you have any questions about this Privacy Policy, you can contact us at iveprojectorg@gmail.com

We want you to understand the types of information we collect as you use the IVEProject

We collect basic cookies when you log in to help you login more easily the next time. Other than those, we don’t store any cookies. With the information you provide in the forums and in other activities, your teacher can assess and give feedback to you based on your use of the language. We do not use that information in any other way. Remember though, other students and teachers can see that information so please be careful what you post.

When you’re not signed in, your browser stores information it collects with unique identifiers tied to the browser, applications or devices you’re using. This helps us do things like maintain your language and timezone preferences across browsing sessions.

When you’re signed in, we only collect information that you post. That may mean information from any accounts you link with us such as your Google or Microsoft accounts and the drives they have, which we treat as personal information.

How we access, use, store, or share Google and / or Microsoft user data.

If you choose to link your Google and / or Microsoft account to the IVEProject, you can access anything in your Google drive / One drive directly from the IVEProject and post that material easily to the forums. We only access it via the control you give us. What you post is what we use and nothing more. We store it for the 4 years that is required by many universities but you are able to delete the material from your drive at any time. We do not share the material outside of the IVEProject without your permission ever.

Things you create or provide to us

When you create (or your teacher creates on your behalf) an IVEProject account, you provide us with personal information that includes your name, email address and a password.

We also store the content you create, upload, or receive from others when using our project. This includes things like forum posts you write and receive, photos and videos you save, docs and spreadsheets you create, and comments you make on forums or databases.

Information we collect as you use our services

Your apps, browsers & devices

We collect information about the apps, browsers, and devices you use to access the IVEProject, which helps us improve features for those that use those.

The information we collect includes browser type, device type, operating system, including IP addresses, system activity, and the date and time of your actions.

Your activity

We collect information about your activity in the IVEProject, which we use to do things like troubleshoot problems students have and for research on how to improve the user interface, how to improve your experience on the site, and research into language and intercultural competency aquisition. The activity information we collect may include:

Content you see

Views and interactions

People with whom you communicate or share content

The language you use and how you use it

You can visit your “complete report” in your profile to see the activity that’s in your account.

Develop new services

We use the information we collect in existing courses to help us improve the next ones. For example, understanding how people accessed their groups in the 2015~2018 iterations, helped us design and launch the new style of IVEProject where each student is in a unique group rather than a class group.

We use data for analytics and measurement to understand how the IVEProject is used. For example, we analyze data about your visits to our sites to do things like optimize server performance and reduce future costs when there is not a great load on the server.

Communicate with you

We use information we collect, like your email address, to interact with you directly. For example, we may send you a notification, if you allow it, which lets you know someone has replied to you.

Protect the IVEProject and our users

We use information to help improve the safety and reliability of our services. This includes detecting, preventing, and responding to abuse, security risks, and technical issues that could harm the IVEProject or its users.

We use different technologies to process your information for these purposes. We use automated systems that analyze your content to provide you with things like customized search results. We analyze your content to help us detect abuse and illegal content.

We always ask for your consent before using your information for research.

Your privacy controls

You have choices regarding the information we collect and how it's used

This section describes key controls for managing your privacy across our services.

Managing, reviewing, and updating your information

After you post to forums, you have 15 minutes to edit the post. After that, you cannot edit the post. This is so other students can interact with it in the knowledge that it won’t change.

Manage your contact information, such as your name, email and institution is done in your profile.

Exporting, removing & deleting your information

After you attain your teacher’s permission you can ask that your account be deleted. As your work is part of assessment and the assessment of other students participating, your account will be deleted but the forum posts you created will remain, though in an anonymized state. All courses are deleted completely after four years. This is the length of time some universities require assessed tasks to be stored.

There are other ways to control the information IVEProject collects whether or not you’re signed in to an IVEProject account, including:

Browser settings: For example, you can configure your browser to indicate when Google has set a cookie in your browser. You can also configure your browser to block all cookies from a specific domain or all domains. But remember that our services rely on cookies to function properly, for things like remembering your language preferences.

Device-level settings: Your device may have controls that determine what information we collect. For example, you can modify location settings on your Android device.

Sharing your information

When you share your information

Many of the activities on the IVEProject let you share information with other people, and you have control over how you share. For example, you can share videos on the forums. Remember, when you share information publicly, your content may become accessible if others share it outside the platform. Our consent form requests people not do so but we cannot control this.

When you’re signed in and interact with some IVEProject activities, like leaving comments on a forum or database entry, your name and photo may appear next to your activity.

When IVE shares your information

We do not share your personal information with anyone.

We work hard to protect you and the IVE from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction of information we hold, including:

We use encryption to keep your data private while in transit

We review our information collection, storage, and processing practices, including physical security measures, to prevent unauthorized access to our systems

We restrict access to personal information to teachers only. Anyone with this access is subject to strict confidentiality obligations and may be disciplined or terminated if they fail to meet these obligations.

Key terms

Browser web storage

Browser web storage enables websites to store data in a browser on a device. When used in "local storage" mode, it enables data to be stored across sessions. This makes data retrievable even after a browser has been closed and reopened. One technology that facilitates web storage is HTML 5.

Cookies

A cookie is a small file containing a string of characters that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some website features or services may not function properly without cookies. Learn more about how Google uses cookies and how Google uses data, including cookies, when you use our partners' sites or apps.

Device

A device is a computer that can be used to access Google services. For example, desktop computers, tablets, smart speakers, and smartphones are all considered devices.

IVE Account

You may access IVE by signing up via your teacher and providing us with some personal information (typically your name, email address, and a password). This account information is used to authenticate you when you access IVE and protect your account from unauthorized access by others. You can edit your account at any time through your profile.

IP address

Every device connected to the Internet is assigned a number known as an Internet protocol (IP) address. These numbers are usually assigned in geographic blocks. An IP address can often be used to identify the location from which a device is connecting to the Internet.

Non-personally identifiable information

This is information that is recorded about users so that it no longer reflects or references an individually-identifiable user.

Personal information

This is information that you provide to us which personally identifies you, such as your name, email address

Server logs

Like most websites, our servers automatically record the page requests made when you visit our sites. These “server logs” typically include your web request, Internet Protocol address, browser type, browser language, the date and time of your request, and one or more cookies that may uniquely identify your browser.

detect abuse

When we detect forms of abuse in our forums in violation of our policies, we may disable your account or take other appropriate action. In certain circumstances, we may also report the violation to appropriate authorities.

(This privacy policy uses the Google privacy policy as its framework but is far stricter in its implementation and scope)


ရည်ရွယ်ချက်

Reasons
University policies note that, for assessment purposes and record keeping, content affecting students' grades need to be kept for four years after the tasks have been completed.
ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
4 years
Lawful bases
Legitimate interests (GDPR Art. 6.1(f)) Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child
Sensitive personal data processing reasons
Legitimate activities regarding the members/close contacts of a foundation, association or other not-for-profit body (GDPR Art. 9.2(d)) Processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, association or any other not-for-profit body with a political, philosophical, religious or trade-union aim and on condition that the processing relates solely to the members or to former members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the personal data are not disclosed outside that body without the consent of the data subjects

သင်တန်း/သင်ရိုးများ

ကဏ္ဍ

IVEProject Privacy Policy
When you use the IVEProject, you’re trusting us with your information. We understand this is a big responsibility and work hard to protect your information and put you in control.

This Privacy Policy is meant to help you understand what information we have, why we have it, and how you can manage, export, and delete your information.

The IVEProject helps tens of thousands of people to enjoy studying languages and interact with the world in new ways. We do this through:

Forum interaction, student posts to databases and surveys and teacher to student interactions

You can use the IVEProject in a variety of ways but you need to be aware of your privacy. For example, you can create and manage content on the forums and databases with photos and other information you input. This information can be seen by all the teachers in the project and the students in your groups (in the group discussions) and all other students in the other activities.

To help explain things as clearly as possible, we’ve added examples, and definitions for key terms. And if you have any questions about this Privacy Policy, you can contact us at iveprojectorg@gmail.com

We want you to understand the types of information we collect as you use the IVEProject

We collect basic cookies when you log in to help you login more easily the next time. Other than those, we don’t store any cookies. With the information you provide in the forums and in other activities, your teacher can assess and give feedback to you based on your use of the language. We do not use that information in any other way. Remember though, other students and teachers can see that information so please be careful what you post.

When you’re not signed in, your browser stores information it collects with unique identifiers tied to the browser, applications or devices you’re using. This helps us do things like maintain your language and timezone preferences across browsing sessions.

When you’re signed in, we only collect information that you post. That may mean information from any accounts you link with us such as your Google or Microsoft accounts and the drives they have, which we treat as personal information.

How we access, use, store, or share Google and / or Microsoft user data.

If you choose to link your Google and / or Microsoft account to the IVEProject, you can access anything in your Google drive / One drive directly from the IVEProject and post that material easily to the forums. We only access it via the control you give us. What you post is what we use and nothing more. We store it for the 4 years that is required by many universities but you are able to delete the material from your drive at any time. We do not share the material outside of the IVEProject without your permission ever.

Things you create or provide to us

When you create (or your teacher creates on your behalf) an IVEProject account, you provide us with personal information that includes your name, email address and a password.

We also store the content you create, upload, or receive from others when using our project. This includes things like forum posts you write and receive, photos and videos you save, docs and spreadsheets you create, and comments you make on forums or databases.

Information we collect as you use our services

Your apps, browsers & devices

We collect information about the apps, browsers, and devices you use to access the IVEProject, which helps us improve features for those that use those.

The information we collect includes browser type, device type, operating system, including IP addresses, system activity, and the date and time of your actions.

Your activity

We collect information about your activity in the IVEProject, which we use to do things like troubleshoot problems students have and for research on how to improve the user interface, how to improve your experience on the site, and research into language and intercultural competency aquisition. The activity information we collect may include:

Content you see

Views and interactions

People with whom you communicate or share content

The language you use and how you use it

You can visit your “complete report” in your profile to see the activity that’s in your account.

Develop new services

We use the information we collect in existing courses to help us improve the next ones. For example, understanding how people accessed their groups in the 2015~2018 iterations, helped us design and launch the new style of IVEProject where each student is in a unique group rather than a class group.

We use data for analytics and measurement to understand how the IVEProject is used. For example, we analyze data about your visits to our sites to do things like optimize server performance and reduce future costs when there is not a great load on the server.

Communicate with you

We use information we collect, like your email address, to interact with you directly. For example, we may send you a notification, if you allow it, which lets you know someone has replied to you.

Protect the IVEProject and our users

We use information to help improve the safety and reliability of our services. This includes detecting, preventing, and responding to abuse, security risks, and technical issues that could harm the IVEProject or its users.

We use different technologies to process your information for these purposes. We use automated systems that analyze your content to provide you with things like customized search results. We analyze your content to help us detect abuse and illegal content.

We always ask for your consent before using your information for research.

Your privacy controls

You have choices regarding the information we collect and how it's used

This section describes key controls for managing your privacy across our services.

Managing, reviewing, and updating your information

After you post to forums, you have 15 minutes to edit the post. After that, you cannot edit the post. This is so other students can interact with it in the knowledge that it won’t change.

Manage your contact information, such as your name, email and institution is done in your profile.

Exporting, removing & deleting your information

After you attain your teacher’s permission you can ask that your account be deleted. As your work is part of assessment and the assessment of other students participating, your account will be deleted but the forum posts you created will remain, though in an anonymized state. All courses are deleted completely after four years. This is the length of time some universities require assessed tasks to be stored.

There are other ways to control the information IVEProject collects whether or not you’re signed in to an IVEProject account, including:

Browser settings: For example, you can configure your browser to indicate when Google has set a cookie in your browser. You can also configure your browser to block all cookies from a specific domain or all domains. But remember that our services rely on cookies to function properly, for things like remembering your language preferences.

Device-level settings: Your device may have controls that determine what information we collect. For example, you can modify location settings on your Android device.

Sharing your information

When you share your information

Many of the activities on the IVEProject let you share information with other people, and you have control over how you share. For example, you can share videos on the forums. Remember, when you share information publicly, your content may become accessible if others share it outside the platform. Our consent form requests people not do so but we cannot control this.

When you’re signed in and interact with some IVEProject activities, like leaving comments on a forum or database entry, your name and photo may appear next to your activity.

When IVE shares your information

We do not share your personal information with anyone.

We work hard to protect you and the IVE from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction of information we hold, including:

We use encryption to keep your data private while in transit

We review our information collection, storage, and processing practices, including physical security measures, to prevent unauthorized access to our systems

We restrict access to personal information to teachers only. Anyone with this access is subject to strict confidentiality obligations and may be disciplined or terminated if they fail to meet these obligations.

Key terms

Browser web storage

Browser web storage enables websites to store data in a browser on a device. When used in "local storage" mode, it enables data to be stored across sessions. This makes data retrievable even after a browser has been closed and reopened. One technology that facilitates web storage is HTML 5.

Cookies

A cookie is a small file containing a string of characters that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some website features or services may not function properly without cookies. Learn more about how Google uses cookies and how Google uses data, including cookies, when you use our partners' sites or apps.

Device

A device is a computer that can be used to access Google services. For example, desktop computers, tablets, smart speakers, and smartphones are all considered devices.

IVE Account

You may access IVE by signing up via your teacher and providing us with some personal information (typically your name, email address, and a password). This account information is used to authenticate you when you access IVE and protect your account from unauthorized access by others. You can edit your account at any time through your profile.

IP address

Every device connected to the Internet is assigned a number known as an Internet protocol (IP) address. These numbers are usually assigned in geographic blocks. An IP address can often be used to identify the location from which a device is connecting to the Internet.

Non-personally identifiable information

This is information that is recorded about users so that it no longer reflects or references an individually-identifiable user.

Personal information

This is information that you provide to us which personally identifies you, such as your name, email address

Server logs

Like most websites, our servers automatically record the page requests made when you visit our sites. These “server logs” typically include your web request, Internet Protocol address, browser type, browser language, the date and time of your request, and one or more cookies that may uniquely identify your browser.

detect abuse

When we detect forms of abuse in our forums in violation of our policies, we may disable your account or take other appropriate action. In certain circumstances, we may also report the violation to appropriate authorities.

(This privacy policy uses the Google privacy policy as its framework but is far stricter in its implementation and scope)


ရည်ရွယ်ချက်

Reasons
University policies note that, for assessment purposes and record keeping, content affecting students' grades need to be kept for four years after the tasks have been completed.
ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
4 years
Lawful bases
Legitimate interests (GDPR Art. 6.1(f)) Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child
Sensitive personal data processing reasons
Legitimate activities regarding the members/close contacts of a foundation, association or other not-for-profit body (GDPR Art. 9.2(d)) Processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, association or any other not-for-profit body with a political, philosophical, religious or trade-union aim and on condition that the processing relates solely to the members or to former members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the personal data are not disclosed outside that body without the consent of the data subjects

လုပ်ဆောင်ချက်မော်ဂျူးများ

ကဏ္ဍ

IVEProject Privacy Policy
When you use the IVEProject, you’re trusting us with your information. We understand this is a big responsibility and work hard to protect your information and put you in control.

This Privacy Policy is meant to help you understand what information we have, why we have it, and how you can manage, export, and delete your information.

The IVEProject helps tens of thousands of people to enjoy studying languages and interact with the world in new ways. We do this through:

Forum interaction, student posts to databases and surveys and teacher to student interactions

You can use the IVEProject in a variety of ways but you need to be aware of your privacy. For example, you can create and manage content on the forums and databases with photos and other information you input. This information can be seen by all the teachers in the project and the students in your groups (in the group discussions) and all other students in the other activities.

To help explain things as clearly as possible, we’ve added examples, and definitions for key terms. And if you have any questions about this Privacy Policy, you can contact us at iveprojectorg@gmail.com

We want you to understand the types of information we collect as you use the IVEProject

We collect basic cookies when you log in to help you login more easily the next time. Other than those, we don’t store any cookies. With the information you provide in the forums and in other activities, your teacher can assess and give feedback to you based on your use of the language. We do not use that information in any other way. Remember though, other students and teachers can see that information so please be careful what you post.

When you’re not signed in, your browser stores information it collects with unique identifiers tied to the browser, applications or devices you’re using. This helps us do things like maintain your language and timezone preferences across browsing sessions.

When you’re signed in, we only collect information that you post. That may mean information from any accounts you link with us such as your Google or Microsoft accounts and the drives they have, which we treat as personal information.

How we access, use, store, or share Google and / or Microsoft user data.

If you choose to link your Google and / or Microsoft account to the IVEProject, you can access anything in your Google drive / One drive directly from the IVEProject and post that material easily to the forums. We only access it via the control you give us. What you post is what we use and nothing more. We store it for the 4 years that is required by many universities but you are able to delete the material from your drive at any time. We do not share the material outside of the IVEProject without your permission ever.

Things you create or provide to us

When you create (or your teacher creates on your behalf) an IVEProject account, you provide us with personal information that includes your name, email address and a password.

We also store the content you create, upload, or receive from others when using our project. This includes things like forum posts you write and receive, photos and videos you save, docs and spreadsheets you create, and comments you make on forums or databases.

Information we collect as you use our services

Your apps, browsers & devices

We collect information about the apps, browsers, and devices you use to access the IVEProject, which helps us improve features for those that use those.

The information we collect includes browser type, device type, operating system, including IP addresses, system activity, and the date and time of your actions.

Your activity

We collect information about your activity in the IVEProject, which we use to do things like troubleshoot problems students have and for research on how to improve the user interface, how to improve your experience on the site, and research into language and intercultural competency aquisition. The activity information we collect may include:

Content you see

Views and interactions

People with whom you communicate or share content

The language you use and how you use it

You can visit your “complete report” in your profile to see the activity that’s in your account.

Develop new services

We use the information we collect in existing courses to help us improve the next ones. For example, understanding how people accessed their groups in the 2015~2018 iterations, helped us design and launch the new style of IVEProject where each student is in a unique group rather than a class group.

We use data for analytics and measurement to understand how the IVEProject is used. For example, we analyze data about your visits to our sites to do things like optimize server performance and reduce future costs when there is not a great load on the server.

Communicate with you

We use information we collect, like your email address, to interact with you directly. For example, we may send you a notification, if you allow it, which lets you know someone has replied to you.

Protect the IVEProject and our users

We use information to help improve the safety and reliability of our services. This includes detecting, preventing, and responding to abuse, security risks, and technical issues that could harm the IVEProject or its users.

We use different technologies to process your information for these purposes. We use automated systems that analyze your content to provide you with things like customized search results. We analyze your content to help us detect abuse and illegal content.

We always ask for your consent before using your information for research.

Your privacy controls

You have choices regarding the information we collect and how it's used

This section describes key controls for managing your privacy across our services.

Managing, reviewing, and updating your information

After you post to forums, you have 15 minutes to edit the post. After that, you cannot edit the post. This is so other students can interact with it in the knowledge that it won’t change.

Manage your contact information, such as your name, email and institution is done in your profile.

Exporting, removing & deleting your information

After you attain your teacher’s permission you can ask that your account be deleted. As your work is part of assessment and the assessment of other students participating, your account will be deleted but the forum posts you created will remain, though in an anonymized state. All courses are deleted completely after four years. This is the length of time some universities require assessed tasks to be stored.

There are other ways to control the information IVEProject collects whether or not you’re signed in to an IVEProject account, including:

Browser settings: For example, you can configure your browser to indicate when Google has set a cookie in your browser. You can also configure your browser to block all cookies from a specific domain or all domains. But remember that our services rely on cookies to function properly, for things like remembering your language preferences.

Device-level settings: Your device may have controls that determine what information we collect. For example, you can modify location settings on your Android device.

Sharing your information

When you share your information

Many of the activities on the IVEProject let you share information with other people, and you have control over how you share. For example, you can share videos on the forums. Remember, when you share information publicly, your content may become accessible if others share it outside the platform. Our consent form requests people not do so but we cannot control this.

When you’re signed in and interact with some IVEProject activities, like leaving comments on a forum or database entry, your name and photo may appear next to your activity.

When IVE shares your information

We do not share your personal information with anyone.

We work hard to protect you and the IVE from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction of information we hold, including:

We use encryption to keep your data private while in transit

We review our information collection, storage, and processing practices, including physical security measures, to prevent unauthorized access to our systems

We restrict access to personal information to teachers only. Anyone with this access is subject to strict confidentiality obligations and may be disciplined or terminated if they fail to meet these obligations.

Key terms

Browser web storage

Browser web storage enables websites to store data in a browser on a device. When used in "local storage" mode, it enables data to be stored across sessions. This makes data retrievable even after a browser has been closed and reopened. One technology that facilitates web storage is HTML 5.

Cookies

A cookie is a small file containing a string of characters that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some website features or services may not function properly without cookies. Learn more about how Google uses cookies and how Google uses data, including cookies, when you use our partners' sites or apps.

Device

A device is a computer that can be used to access Google services. For example, desktop computers, tablets, smart speakers, and smartphones are all considered devices.

IVE Account

You may access IVE by signing up via your teacher and providing us with some personal information (typically your name, email address, and a password). This account information is used to authenticate you when you access IVE and protect your account from unauthorized access by others. You can edit your account at any time through your profile.

IP address

Every device connected to the Internet is assigned a number known as an Internet protocol (IP) address. These numbers are usually assigned in geographic blocks. An IP address can often be used to identify the location from which a device is connecting to the Internet.

Non-personally identifiable information

This is information that is recorded about users so that it no longer reflects or references an individually-identifiable user.

Personal information

This is information that you provide to us which personally identifies you, such as your name, email address

Server logs

Like most websites, our servers automatically record the page requests made when you visit our sites. These “server logs” typically include your web request, Internet Protocol address, browser type, browser language, the date and time of your request, and one or more cookies that may uniquely identify your browser.

detect abuse

When we detect forms of abuse in our forums in violation of our policies, we may disable your account or take other appropriate action. In certain circumstances, we may also report the violation to appropriate authorities.

(This privacy policy uses the Google privacy policy as its framework but is far stricter in its implementation and scope)


ရည်ရွယ်ချက်

Reasons
University policies note that, for assessment purposes and record keeping, content affecting students' grades need to be kept for four years after the tasks have been completed.
ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
4 years
Lawful bases
Legitimate interests (GDPR Art. 6.1(f)) Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child
Sensitive personal data processing reasons
Legitimate activities regarding the members/close contacts of a foundation, association or other not-for-profit body (GDPR Art. 9.2(d)) Processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, association or any other not-for-profit body with a political, philosophical, religious or trade-union aim and on condition that the processing relates solely to the members or to former members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the personal data are not disclosed outside that body without the consent of the data subjects

ဘလောက်များ

ရည်ရွယ်ချက်

ထိန်းသိမ်းမှုကာလ
ထိန်းသိမ်းမှုကာလကိုမသတ်မှတ်ထားပါ